اتوبوس ـی به نام هوس

نظر بر بام ...نظر کارگر ِ ساختمان‌ـیست که برادر ِ شین مهندس ناظر آن است. نظر دخترِ خاله‌اش را عاشق است و اینجا در کشوری بیگانه برای به دست آوردن ِ دختر‌خاله‌اش جان می‌کند. نظر نمی‌داند که دختر، عروس ِ کس ِ دیگری شده. نظر هرشب روی پشت ِ بام ِ ساختمانی ده طبقه به آسمان خیره می‌شود و به فاصله پلو‌ی ِ دست پخت ِ دختر‌خاله‌اش می‌اندیشد ...+  سه شنبه چهارم تیر ۱۳۹۲ساعت 22:34  بلانش دوبوآ 

زل‌زل‌ـه ...اِذا زُلزِلَتِ الاَرضِ زِلزالَها و یکی مثل ِ خدا هرچی داده یه هو پس می گیره ... + هه ...+  سه شنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۱ساعت 15:53  بلانش دوبوآ  | 

من کجا خودم را گم کردم؟من همان دختر ِ قوزی ِ ته ِ کارگاه ِ تصویر سازی ـم که  به آب و رنگ عاشق بود؟؟؟ + و من بیش از هرچیزی دل‌ـم برای خودم تنگ‌ـه ... +  دوشنبه دوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 18:50  بلانش دوبوآ  |