اتوبوس ـی به نام هوس

زل‌زل‌ـه ...اِذا زُلزِلَتِ الاَرضِ زِلزالَها و یکی مثل ِ خدا هرچی داده یه هو پس می گیره ... + هه ...+  سه شنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۱ساعت 15:53  بلانش دوبوآ  | 

من کجا خودم را گم کردم؟من همان دختر ِ قوزی ِ ته ِ کارگاه ِ تصویر سازی ـم که  به آب و رنگ عاشق بود؟؟؟ + و من بیش از هرچیزی دل‌ـم برای خودم تنگ‌ـه ... +  دوشنبه دوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 18:50  بلانش دوبوآ  |